70
Exo Titan StrikerJoshHashanah

4,737 Alpha2
Guardian Emblem